English version

Mae hwn yn adnodd o offer digidol, awgrymiadau a strategaethau i alluogi'r trydydd sector a'r sector ieuenctid (gwirfoddol ac a gynhelir) yng Nghymru i weithio'n well wrth ddefnyddio digidol.

Cynhelir gan ProMo-Cymru ar ran Gr┼Áp Ymgynghorol Gwaith Ieuenctid Digidol y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Cefnogir gan CWVYS, Urdd, MAD Abertawe, a, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae ProMo-Cymru hefyd yn cynnal gweithdai fydd yn eich helpu i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau yma. Bydd dyddiadau'r gweithdai yma yn cael eu cyhoeddi ar ein porth Twitter neu cofrestrwch i'n Cylchlythyr.

Cliciwch ar y ddolen yma i gyflwyno adnodd.

Adnoddau i Elusennau


Gweithio o bell i elusennau

Cefnogaeth Llywodraeth Cymru

Cyllid

Creu Cyfryngau


Trefn Lywodraethol

Gweithio gyda Chymunedau


Pobl Ifanc

Cefnogaeth Ieithoedd Tramor

Mae Bywydau Du o Bwys

LHDT+

Cefnogaeth Profedigaeth

Canllawiau Llywodraeth Cymru i'r Cyhoedd

Pobl gydag Anableddau Dysgu

Deall Lleoedd Cymru

Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Cyngor Tai

Cyngor Ariannol

Grwpiau Adferiad

Arwyddo BSL

Dall a Rhannol Ddall


Cysylltiad Dynol

Llywodraeth Cymru - Darganfod Cymorth

Moeseg


Gweithio gyda Thosturi

Gwasanaethau Negeseuo

Casglu data

Arloesedd Cyfrifol


Adfer

Cyngor Ariannol

Rheoli Gofodau

Gwirfoddoli / Gweithredu Dinesig


Cyngor ar gyfer trefnu cymunedol


Canolbwyntiau Adnoddau Eraill


Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cyhoedd

Third Sector Labs a SCVO (Yr Alban)

Llawlyfr Tech Coronafeirws

Canllawiau Cynhwysiant Digidol

Comisiynydd Plant Cymru

Busnes Cymdeithasol Canolfan Cydweithredol Cymru

The Catalyst

CGGC

Canllawiau Gwaith Ieuenctid

Newid Cyfundrefnol

Iechyd Meddwl yn y Gwaith

Cronfa Gymunedol YLG

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Get Safe Online


Cefnogaeth a Hyfforddiant


Gweminarau a Chyflwyniadau

Cefnogaeth Ddigidol a Hyfforddiant

Cefnogaeth Busnes

Sut i gynnal hyfforddiant ar-lein